Wykładowcy

Piotr Andziak
Profesor Piotr Andziak
Specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1981 roku. Doktorat uzyskał w 1986 roku na podstawie rozprawy pt.: „Żylaki kończyn dolnych w wybranej populacji dzielnicy Bródno w Warszawie”. W 1993 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: „Badania nad wadami tętnic szyjnych wewnętrznych” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 1999 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Autor i współautor ponad 180 publikacji naukowych. Od stycznia 2000 roku do chwili obecnej kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Od 2018 roku Kierownik II Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP. Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Zainteresowania naukowe obejmują chirurgiczne leczenie zwężeń tętnic szyjnych i łuku aorty, następstwa niedokrwienia mózgu u chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych, przyczyny i leczenie zespołu hyperperfuzyjnego, wpływ morfologii blaszki miażdżycowej na wyniki leczenia zwężeń tętnic szyjnych oraz leczenie zakażeń protez naczyniowych.
Bogusław Antoszewski
Profesor Bogusław Antoszewski
Specjalista chirurgii plastycznej, kierownik Kliniki i Oddziału Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej UM. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, a w ramach pracy naukowej prowadzi liczne projekty we współpracy z ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi. Laureat PLEBISCYTU: OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 w kategorii Nauka w obrębie województwa łódzkiego.
Tomasz Banasiewicz
Profesor Tomasz Banasiewicz
Specjalista chirurgii ogólnej. Główne obszary zainteresowań zawodowych to koloproktologia (2018-2020 Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii), szeroko rozumiana kompleksowa opieka okołooperacyjna (ERAS, żywienie, zakażenie miejsca operowanego), terapia podciśnieniowa (pomysłodawca i Redaktor Naczelny „Negative Pressure Wound Therapy Journal”) i choroba wysokościowa (lekarz i aktywny uczestnik wypraw wysokogórskich i eksploracyjnych). Absolwent Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (1994), stopień profesora nadzwyczajnego nauk medycznych otrzymał w roku 2015. Od roku 2017 Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, od roku 2020 p.o. Dyrektora Instytutu Chirurgii UM w Poznaniu. Członek międzynarodowych zespołów eksperckich w zakresie terapii podciśnieniowej, leczenia metoda otwartego brzucha, zakażenia miejsca operowanego. Autor ponad 300 publikacji i 5 monografii chirurgicznych.
Marcin Barczyński
Profesor Marcin Barczyński
Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej z europejską specjalizacją w zakresie chirurgii endokrynologicznej (FEBS-ES). Pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM w Krakowie. Jest Prezydentem Elektem Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów (ESES), członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów (IAES), Przewodniczącym Towarzystwa EUROCRINE, członkiem Komitetu Sterującego Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Neuromonitoringu w Chirurgii Tarczycy i Przytarczyc (INMSG), Prezesem Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej oraz Przewodniczącym Sekcji Chirurgicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE). Jest autorem 233 publikacji w czasopismach medycznych, których łączny impact factor wynosi ponad 300, indeks cytowań 3345, a index Hirsche’a 32.
Adam Dziki
Profesor Adam Dziki
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Jeden z najwybitniejszych polskich chirurgów proktologów, specjalizujący się w leczeniu schorzeń jelita grubego i odbytnicy. Kierownik I Katedry Chirurgii oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w Łodzi. Redaktor Naczelny „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego” oraz „Przeglądu Piśmiennictwa Chirurgicznego”. Przewodniczący Zespołu Nauk Medycznych Rady Doskonałości Naukowej. V-ce Prezes TChP, Past Prezes TChP, Past Prezes European Society of Coloproctology. Członek honorowy wielu prestiżowych towarzystw chirurgicznych.
Marek Kawecki
Profesor Marek Kawecki
Specjalista chirurg. Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego i Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. 30 lat pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zajmując się chirurgią nowotworów, przewodu pokarmowego, proktologią i przeszczepianiem nerek. 17 lat poświecił leczeniu chorych oparzonych i z ranami przewlekłymi w Centrum Leczenia Oparzeń, w Siemianowicach Śląskich, stosując nowatorskie metody terapeutyczne z zakresu chirurgii, medycyny fizykalnej i biotechnologii. Opublikował 191 prac naukowych w recenzowanych czasopismach, w tym 38 za granicą, współredaktor 3 dzieł zwartych ( podręczników ). Współautor 392 doniesień na zjazdach naukowych krajowych i 118 za granicą. Aktualnie Prezes Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Profesor Wojciech Kielan
Urodzony 09.09.1960 w Jeleniej Górze, studia medyczne na Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w roku 1985 roku. Specjalista chirurgii ogólnej. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2002 roku. Od początku kariery naukowej zatrudniony w II Katedrze i Klinice Chirurgii AM we Wrocławiu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. Obecnie od roku 2015 kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes-elekt Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2019-2021. Główne zainteresowania naukowe: • chirurgia onkologiczna przewodu pokarmowego • laparoskopia w chorobach przewodu pokarmowego • chirurgia śledziony • zakażenia w chirurgii
Oskar Kornasiewicz
Profesor Oskar Kornasiewicz
Studiował w latach 1993-2000 w Akademii Medycznej w Warszawie, a od 2002 roku pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2003 roku odbył półroczny staż w referencyjnym ośrodku w Europie zajmującym się chirurgią i transplantacją wątroby – Liver Transplant Unit szpitala King’s College Hospital w Londynie. Jest specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej. W roku 2007 zdobył tytuł doktora nauk medycznych. Jego praca doktorska zatytułowana „Ocena wybranych czynników wzrostu i cytokin u chorych poddanych resekcji wątroby” została nagrodzona wyróżnieniem rektorskim
Jarosław Kużdżał
Profesor Jarosław Kużdżał
Specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i chirurgii klatki piersiowej, kieruje do 10 lat Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą chirurgii przełyku, oceny zaawansowania raka płuca, limfadenektomii śródpiersiowech i operacji rekonstrukcyjnych ściany klatki piersiowej. Był twórcą i wieloletnim Redaktorem Naczelnym dwumiesięcznika "Medycyna Praktyczna – Chirurgia", redaktorem podręcznika dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej "Podstawy Chirurgii" oraz działa aktywnie European Society of Thoracic Surgeons, którego Prezydentem był w latach 2016-2017.
Stanisław Kłęk
Profesor Stanisław Kłęk
Specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i żywienia klinicznego. Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w Krakowie. Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN).
Grzegorz Madycki
Profesor Grzegorz Madycki
Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP. Studia ukończył w roku 1988 (Akademia Medyczna w Warszawie), doktorat - 1998, specjalizacja z chirurgii ogólnej - 1998, specjalizacja z chirurgii naczyniowej - 2003. Stopień dr habilitowanego - 2006. Kierownik Pracowni Naczyniowej CMKP - 2006-2017. Kierownik Kliniki - od. 1.06.2017, autor/współautor 179 publikacji. Dziekan Studium Dydaktyczno- Naukowego CMKP w latach 2016 - 2021. Doświadczenie zagraniczne (ważniejsze) - Starszy Asystent w Centrum Chorób Serca i Naczyń, Dublin, Irlandia : 1990–1993. Staż w Narodowym Centrum Chorób Naczyń - Szpital Uniwersytecki Rigshospitalet, Kopenhaga, Dania (2000-2001
Maciej Michalik
Profesor Maciej Michalik
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego UWM w Olsztynie. W latach 1996-2013 ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. W latach 2017-2019 V-ce Prezes Zarządu Głównego TChP. Przewodniczący Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej TChP w latach 2015-2017 i Członek Honorowy Sekcji Wideochirurgii TChP. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 1993-2016. Co-Editor in Chief Videosurgery Journal 2014-2018 i Członek Rady Naukowej VSJ. Organizator i Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji „Zaawansowane Operacje Laparoskopowe” w latach 2005 – 2013 oraz twórca corocznych Konferencji „Advisory Board – Obiady Czwratkowe” w Dorotowie koło Olsztyna. Wykonał pierwszą w Polsce operację NOTES-Cholecystectomy w 2009 roku.
Paweł Mroczkowski
Profesor Paweł Mroczkowski
Profesor chirurgii. Specjalizacja I° chirurgii ogólnej (PL), II° chirurgii onkologicznej (PL), chirurgii (D), chirurgii trzewnej (D), proktologii. Absolwent I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Pracownik m.in. Centrum-Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (do 2002), Uniwersytetu im. Otto–von Guericke w Magdeburgu (do 2016), aktualnie kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Trzewnej i Onkologicznej, DRK-Kliniken, Kassel i profesor wizytujący Uniwersytetu Medycznego w Lodzi.
Janusz Piekarski
Profesor Janusz Piekarski
Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. Jest chirurgiem, specjalistą chirurgii onkologicznej. Przez całe życie zawodowe pracuje w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zajmuje się przede wszystkim chorymi na raka piersi, na rzadkie nowotwory piersi, na nowotwory złośliwe skóry oraz nowotwory głowy i szyi. Jego ulubioną częścią chirurgii jest chirurgia nowotworów ślinianek przyusznych.
Piotr Richter
Profesor Piotr Richter
Kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM, p.o. Kierownik Oddziału Klinicznego Klinik Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Główny zakres zainteresowań to zagadnienia chirurgii ogólnej, chirurgii laparoskopowej i chirurgii onkologicznej; optymalizacja metod leczenia chirurgicznego nowotworów z zastosowaniem metod małoinwazyjnych (TEM), laparoskopowych i robotyki w leczeniu nowotworów. Od 1992 roku członek programu transplantacji nerek w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej SU w Krakowie. Autor i współautor 103 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, ponad 500 doniesień i prezentacji na zjazdach i konferencjach naukowych polskich i zagranicznych, 18 rozdziałów w monografiach i podręcznikach.
Maciej Śmietański
Profesor Maciej Śmietański
Przewodniczący Sekcji leczenia Przepuklin TChP, jeden z liderów Polskiego Klubu Przepuklinowego, przez 2 kadencje Sekretarz ds. nauki EHS, współtwórca standardów światowych i klasyfikacji w leczeniu przepuklin. Autor ponad 70 publikacji naukowych w zakresie leczenia przepuklin. Obecnie zajmuje się wyłącznie zabiegami naprawczymi przedniej ściany brzucha w sektorze prywatnym (Szpital SwissMed w Gdańsku), pracownik naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ukończenia studiów na ASP w Gdańsku przesuwa swoje zainteresowania w stronę sztuki performatywnej i jej połączenia z filozofią nauki.
Jacek Sobocki
Profesor Jacek Sobocki
Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego CMKP. Chirurg ogólny i gastroenterolog. Specjalizuje się w chirurgii laparoskopowej i minimalnie inwazyjnej, leczeniu powikłań chirurgicznych oraz żywieniu klinicznym, szczególnie żywieniu pozajelitowym w warunkach domowych.
Sosada Krystyn
Profesor Krystyn Sosada
Specjalista chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej, zdrowia publicznego. Nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od 40 lat, 2005-2016 Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu; 2016 - 2019 kierownik Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Sosnowcu, 2016 - nadal kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej SUM w Katowicach; członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, przewodniczący Sekcji Oparzeń TCHP; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej; członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN.
Maciej Słodkowski
Profesor Maciej Słodkowski
Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, przewodniczący Sekcji Żywienia Poza- i Dojelitowego TChP. Główne zainteresowania naukowe i zawodowe to leczenie chirurgiczne chorych z nowotworami i chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego a w szczególności trzustki oraz żywienie kliniczne chorych chirurgicznych.
Krzysztof Słowiński
Profesor Krzysztof Słowiński
Chirurg – traumatolog. Przez 26 lat kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 01 października 2020 roku na emeryturze. Współautor i redaktor pierwszego polskiego podręcznika z traumatologii dla lekarzy i studentów. Wieloletni przewodniczący Sekcji Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Członek Honorowy tego Towarzystwa.
Wiesław Tarnowski
Profesor Wiesław Tarnowski
Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od wielu lat prowadzi praktyczne szkolenie w zakresie zaawansowanych operacji laparoskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik laparoskopowych w operacjach raka jelita grubego, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, przepuklin rozworu przełykowego przepony, nieswoistych chorób zapalnych jelit. Autor ponad 180 publikacji naukowych. Członek wielu towarzystw chirurgicznych krajowych i zagranicznych, m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, European Association for Endoscopic Surgery, International Federation for the Surgery of Obesity, European Society of Surgical Oncology. Od wielu lat bierze aktywny udział w organizowanych przez Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego CMKP kursach atestacyjnych, tematycznych, szkoleniach regionalnych, szkoleniach lekarzy rodzinnych i szkoleniach indywidualnych.
Grzegorz Wallner
Profesor Grzegorz Wallner
Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej. Zastępca Redaktora Naczelnego „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”. Past Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Klubu Koloproktologii. Prezes Polish-Hungary-Japan Surgical Society
Dariusz Waniczek
Profesor Dariusz Waniczek
Kierownik Zakładu Propedeutyki Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Profesor Wydziału Nauk Medycznych, kierunek ratownictwo medyczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Specjalista chirurgii ogólnej, ratownictwa medycznego i chirurgii onkologicznej. Od 1991 roku członek Towarzystwa Chirurgów Polskich. Od 2009r. członek Zarządu Oddziału Śląskiego TCHP. Były członek Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Współorganizator, członek komitetu naukowego i jury Międzynarodowego Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z zakresu Chirurgii i innych Specjalności Zabiegowych w Ustroniu. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Laparoskop. Prowadzi badania głównie z zakresu genomiki i proteonomiki nowotworów, diagnostyki przetok okołoodbytniczych i kinematyki resuscytacji. Zainteresowania: chirurgia, historia, psychologia, filozofia i sport, w tym squash, narciarstwo i sporty walki.
Mariusz Wyleżoł
Profesor Mariusz Wyleżoł
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, pracownik Kliniki Chirurgii w Zabrzu, Kliniki Chirurgii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i aktualnie Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 30 lat zajmuje się chirurgicznym leczeniem otyłości. Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej w Towarzystwie Chirurgów Polskich w latach 2008–2013 i od 2013 roku w Polskim Towarzystwie Badań nad Otyłością. W latach 2010–2012 członek Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO) jako przedstawiciel Europy. Od 2012 roku członek Rady Redakcyjnej czasopisma Obesity Surgery, a od dwóch lat Associate Editor w powyższym czasopiśmie.